Tag Archives for " bac "

Bấc đèn

Tên khác Tên thường gọi: Bấc đèn (Bấc) còn có tên là Hổ tu thảo, Bích ngọc thảo, Tịch thảo, Xích tu, Cổ ất tâm, Đăng tâm thảo (Medulla funci caulis)- là ruột phơi khô của thân cây bấc đèn. Tên khoa học: Juncus ehusus L. var. decipiens Buch. Họ khoa học: Thuộc họ Bấc […]

>