• Home  / 
  • Bạch đầu công (Bản Thảo Kinh Tập Chú)
Tag Archives for " Bạch đầu công (Bản Thảo Kinh Tập Chú) "

Bạch đầu ông

Tên khác Tên thường gọi: Vị thuốc Bạch đầu ông còn gọiBạch đầu công (Bản Thảo Kinh Tập Chú), Bạch đầu thảo, Phấn nhũ thảo, Phấn thảo (Lý Nguy Nham bản thảo), Chú chi hoa, Lão ông tu (Hòa hán dược khảo), Dã trượng nhân, Hồ vương sứ giả  (Bản kinh), Dương hồ tử hoa […]

>