Tag Archives for " Tac dung bach bo "

Bá bệnh

Vị thuốc Bá bệnh - bách bộ

Tên khác: Tên thường gọi: Vị thuốc Bá bệnh còn gọi Đẹt ác, Bà Phụ Thảo (Nhật Hoa Tử Bản Thảo), Bách Nãi, Dã Thiên Môn Đông (Bản Thảo Cương Mục), Vương Phú, Thấu Dược, Bà Tế, Bách Điều Căn, Bà Luật Hương (Hòa Hán Dược Khảo), Man Mách Bộ, Bách Bộ Thảo, Cửu Trùng […]

>