Tag Archives for " Tac dung Long nao "

Bà luật hương

Tên khác Tên dân gian: Vị thuốc Bà luật hương hay Long não còn gọi Kim Cước Não, Cảo Hương, Thượng Bà luật hương, Hư Phạn, Băng Phiến Não, Mai Hoa Não, Mễ Não, Phiến Não, Tốc Não, Cố Bất Bà Luật, Bà luật hương Hương, Mai Hoa Băng Phiến, Yết Bà La Hương, Nguyên […]

>