Tag Archives for " Tac dung toan yet "

Bọ cạp

Bọ cạp

Tên khác: Tên thường gọi: Bọ cạp còn được gọi là Toàn yết, Toàn trung, Yết vĩ, Yết tử. Sái (虿), Sái vĩ trùng (虿尾虫), Đổ bá (杜伯), Chủ bộ trùng (主簿虫), Tòan trùng (全虫), Phục bối trùng (茯背虫). Tên tiếng Trung: 全蝎 Tên thuốc: Scorpio Tên khoa học: Buthus martensii Karsch Họ khoa học: […]

>