Tag Archives for " Thương xác "

Chỉ xác

Tên khác Tên Việt Nam: Trái già của quả Trấp, Đường quất. Tên khác: Chỉ xác (Chỉ là tên cây, xác là vỏ. Vì quả chín ruột quắt chỉ còn vỏ với xơ nên gọi là Chỉ Xác.), Nô lệ, Thương xác, Đổng đình nô lệ (Hòa Hán dược khảo). Tên khoa học: Fructus citri […]

>