Tag Archives for " vi thuoc ap nhi can "

Áp nhĩ cần

Tên khác: Tên thường gọi: Áp cước bản, Đường điền, Khởi mạc, Tam thạch, Áp cước bản thảo, Dã cần thái, Hồng nga cước bản, Thủy cần thái, Dã thục quỳ, Phó ngư, Tam diệp cần, Thủy bạch chỉ, Đại áp cước bản, Toa đơn tử. Tên khoa học: Cryptotaenia japonica Hassk. Họ khoa học: […]

>