Tag Archives for " vi thuoc bung bang "

Bụng báng

Tên khác Tên thường gọi: Còn gọi là Báng, Búng báng, Bụng báng, Cây đoác, Đoác báng; Quang lang; Đào rừng, Tà vạt, Cây guộc, Palmier và Sucre. Tên khoa học: Arenga saccharifera Labill. Họ khoa học: Thuộc họ Cau arcaceae Cây Bụng báng (Mô tả, hình ảnh, phân bố, thu hái, chế biến, thành […]

>