Tag Archives for " vi thuoc cao ban "

Cảo bản

Cảo bản

Tên khác Tên thường dùng: Bắc cảo bản, Cảo bổn, Quỷ khanh, Qủy tân (Bản Kinh), Vi hành (Biệt Lục), Cao bạt (Sơn Hải Kinh), Thổ khung, Địa tân, Qủy thần, Nhi khanh, Sơn khuân tuy, Bảo sinh tùng (Hòa Hán Dược Khảo). Tên thuốc: Rhizoma et Radix Ligustici. Tên khoa học: Luguslicum sinense Oliv. […]

>